• Jumat, 05 Oktober 2012

   Biografi Imam Abu Hanifah   Imam Abu Hanifah (80 – 150 H)

   Latar belakang
         Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi disebuah kota bernama Kufah. Nama yang sebenarnya ialah Nu’man bin Tsabit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah adalah seorang imam Mazhab yang besar dalam dunia Islam. Dalam empat mazhab yang terkenal tersebut hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam.Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, yaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW.

   Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab:
   · Kerana ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah.
   · Kerana semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yangdipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang hanif (kecenderungan/condong)pada agama. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah.
   · Menurut bahasa Persia, Hanifah bererti tinta. Imam Abu Hanifah sangat rajin menulis hadith-hadith, ke mana, ia pergi selalu membawa tinta. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah.

   WAKTU KELAHIRAN
        Waktu ia dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umaiyyah kelima. Kepandaian Imam Abu Hanifah tidak diragukan lagi,beliau mengerti betul tentang ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadith. Disamping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah. Imam Abu Hanifah adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran airmata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Walaupun demikian orang-orang yangberjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau.

   SIFAT DAN KEBERANIAN DALA KEBENARAN
          Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apa bahaya yang akan diterimanya. Dengan keberaniannya itu beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, kerana menurut Imam Abu Hanifah kalau kemungkaran itu tidak dicegah, bukanorang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya, melainkansemuanya, termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut
   Sebahagian dilukiskan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bahawa bumi ini diumpamakan sebuah bahtera yang didiami oleh dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah terdiri orang-orang yang baik-baik sementara kumpulan kedua terdiri dari yang jahat-jahat. Kalau kumpulan jahat ini mahu merosak bahtera dan kumpulan baik itu tidak mahu mencegahnya, maka seluruh penghuni bahtera itu akan binasa. Tetapi sebaliknya jika kumpulan yang baik itu mahu mencegah perbuatan orang-orang yang mahu membuat kerosakan di atas bahtera itu, maka semuanya akan selamat .
           Suatu hari Imam Abu Hanifah mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad, supaya ia datang mengadap keistana. Sesampainya ia di istana Baghdad ia ditetapkan oleh baginda menjadi kadi (hakim) kerajaan Baghdad. Dengan tawaran tersebut, salah seorang pegawai negarabertanya: “Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu?” Dijawab oleh Imam AbuHanifah “Amirul mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar sumpah saya.” Kerana ia masih tetap menolak, maka diperintahkan kepada pengawal untuk menangkapnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. Pada saat itu para ulama yang terkemuka di Kufah ada tiga orang. Salah satu di antaranya ialah Imam IbnuAbi Laila. Ulama ini sejak pemerintahan Abu Abbas as Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. Kerana sikap Imam Abu Hanifah itu, Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa. Pada suatu hari Imam Abu Hanifah dikeluarkan dari penjara kerana mendapat panggilan dari Al-Mansur, tetapi ia tetap menolak. Baginda bertanya, “Apakah engkau telah sukadalam keadaan seperti ini?” Dijawab oleh Imam Abu Hanifah: “Wahai Amirul Mukminin semoga Allah memperbaikiAmirul Mukminin.
   Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang, maka bagaimana saya akan dipercayai di waktu marah,sungguh saya tidak sepatutnya diberi jabatan itu.” Baginda berkata lagi: “Kamu berdusta, kamu patut dan sesuai memegang jabatan itu.”Dijawab oleh Imam Abu Hanifah: “Amirul Mukminin, sungguh baginda telah menetapkan sendiri, jika saya benar, saya telah menyatakan bahawa saya tidak patut memegang jabatan itu. Jika saya berdusta, maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak akan rela diadili seorang golongan hakim seperti saya.” Pernah juga terjadi, baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga orang ulama besar keistananya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats Tauri dan Imam Syarik an Nakhaei.Setelah mereka hadir di istana, maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yangcukup tinggi dalam kenegaraan, masing-masing diberi surat pelantikan tersebut. Imam Sufyan ats Tauri diangkat menjadi kadi di Kota Basrah, lmam Syarik diangkat menjadi kadi di ibu kota. Adapun Imam Abu Hanifah tidak mau menerima pengangkatan itu di manapun ia diletakkan. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahawa siapa saja yang tidak mahu menerima jawatan itu akan didera sebanyak l00 kali deraan. Imam Syarik menerima jawatan itu, tetapi Imam Sufyan tidak mahu menerimanya,kemudian ia melarikan diri ke Yaman. Imam Abu Hanifah juga tidak mahu menerimanya dan tidak pula berusaha melarikan diri. Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali dera. Setiap pagi dipukul dengan cambuk sementara dileher beliau dikalung dengan rantai besi yang berat.
          Suatu kali Imam Abu Hanifah dipanggil baginda untuk mengadapnya. Setelah tiba di depan baginda, lalu diberinya segelas air yang berisi racun. Ia dipaksa meminumnya. Setelah diminum air yang beracun itu Imam Abu Hanifah kembali dimasukkan ke dalam penjara.Imam Abu Hanifah wafat dalam keadaan menderita di penjara ketika itu ia berusia 70tahun. Imam Abu Hanifah menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umaiyyahdan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanifah untuk bekerja sama mengikut gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka seksa hingga meninggal, kerana Imam Abu Hanifah menolak semua tawaran yang mereka berikan. Sepanjang riwayat hidupnya, beliau tidak dikenal dalam mengarang kitab. Tetapi madzab beliau Imam Abu Hanifah atau madzab Imam Abu Hanifah disebar luaskan oleh murid-murid beliau. Demikian juga fatwa-fatwa beliau dituliskan dalam kitab-kitab fikih oleh para murid dan pengikut beliau sehingga madzab Imam Abu Hanifah menjadi terkenal dan sampai saat ini dikenal sebagai salah satu madzab yang empat. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani, yang merupakan guru dari Imam Syafi’iy.
   MENOLAK KEDUDUKAN
        Sifat Imam Hanafi yang lain adalah menolak kedudukan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. Ia menolak pangkat dan menolak harta yang diberikan kepadanya. Akibat dari penolakannya itu ia ditangkap dandimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ia diseksa, dipukul dan sebagainya. Gubernur di Iraq pada waktu itu berada ditangan Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Selaku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Pernah pada suatu ketika Imam Hanifah akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharan negara (Baitul mal),tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Ia tidak mahu menerima kedudukan tinggi tersebut.Sampai berulang kali Gubernur Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya, namun tetapditolaknya. Pada waktu yang lain, Gubernur Yazid menawarkan pangkat Qadhi (hakim) tetapi juga ditolaknya. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Hanifah tersebut. Seolah-olahImam Abu Hanifah memusuhi pemerintah, kerana itu timbul rasa curiganya. Oleh keranaitu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera. Ketika Imam Abu Hanifah mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Abu Hanifah menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuholeh pihak kerajaan.” Demikian beraninya Imam Abu Hanifah dalam menegakkan pendirianhidupnya. Pada suatu hari Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq,dikumpulkan di muka istananya. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Ab iLaila. Ibnu Syblamah, Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Kepada mereka, masing-masing diberi kedudukan rasmi oleh Gubernur Ketika itu Gubernur menetapkan Imam Abu Hanifah menjadi ketua jabatan  Sekretarit Gubernur. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk keuangan negara.Gubernur dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah, “Jika Abu Hanifah tidak menerima pangkat itu nescaya ia akan dihukum dengan pukulan.” Walaupun ada ancaman seperti itu, Imam Abu Hanifah tetap menolak jabatan itu, bahkania tetap tegas, bahawa ia tidak mau menjadi pegawai kerajaan dan tidak mahu intervensi dalam urusan negara.

   BELIAU DIPENJARA
           Karena sikapnya itu, akhirnya ditangkap oleh gubernur. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu, dengan tidak dipukul. Lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan. Beberapa hari sesudah itu gubernur menawarkan menjadi kadi, juga ditolaknya. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Setiap hari didera sebanyak sepuluh kali pukulan.Namun demikian Imam Abu Hanifah tetap dengan pendiriannya. Sampai ia dilepaskan kembali setelah cukup 110 kali cambukan. Walaupun demikian ketika Imam Abu Hanifah disiksa ia sempat berkata. “Hukuman dera didunia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti.” Ketika ia berusia lebih dari 50 tahun, ketua negara ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad. Imam AbuHanifah juga menerima ujian. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dari hukuman tadi terjadilah pergantian pimpinan negara, dari keturunan Umaiyyah ke tangan Abbasiyyah, ketua negaranya bernama Abu Abbas as Saffah. Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia diganti dengan ketua negara yangbaru bernama Abi Jaafar Al-Mansur, saudara muda dari Abul Abbas as Saffah. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Namanya masih tetap harum sebagai ulamabesar yang disegani. Ahli fikir yang cepat dapat menyelesaikan sesuatu persoalan.  (Wallohu A`lam)

   0 komentar:

   Posting Komentar

   Subscribe To RSS

   Sign up to receive latest news